Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEKERS VAN EVENEMENTEN BACCHUS WIJNFESTIVAL B.V.

 1. Definities

Organisatie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amsterdam, Bacchus Wijnfestival B.V.;

Bezoeker: de bezoeker van een door Bacchus Wijnfestival B.V. georganiseerd evenement;

Evenement: ieder door Bacchus Wijnfestival B.V. georganiseerd evenement, waaronder culinaire festivals en dergelijke.

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en

levering van toegangsbewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden. Door verkrijging en/of gebruik van en toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het Evenement aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Ditgeldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

 • Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs of vermelding op gastenlijst. Personen die het Evenement willen binnentreden kunnen hun legitimatie te tonen. Personen onder de 16 jaar wordt de toegang tot het Evenement geweigerd, zonder dat de Organisatie

gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

 • Het toegangsbewijs is en blijft eigendom van de Organisatie. Het is verboden het toegangsbewijs voor het Evenement aan derden door te verkopen en/of het toegangsbewijs aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de Organisatie gerechtigd de toegang tot het Evenement te weigeren en/of het toegangsbewijs ongeldig te maken en alle hieruit voortvloeiende schade op de overtreder te verhalen.
 • De Organisatie heeft het recht Bezoekers van het Evenement voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die daar niet aan meewerkt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld en/of kan onmiddellijk verwijderd worden van het Evenement.
 • Het is verboden professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs (of stoffen die daar op lijken), blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), mee te brengen naar – of in bezit te hebben op

– de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende het Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd en worden vernietigd. De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd

en/of overgedragen aan de politie.

 • De Organisatie behoudt zich het recht voor personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen als zij dit nodig acht ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt ook indien

naar het oordeel van de Organisatie een Bezoeker een kledingstuk met teksten of tekens (mee)draagt dat naar het oordeel van de Organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers,

of als een Bezoeker zich (al dan niet gedeeltelijk) ontkleedt tijdens het Evenement.

 • Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen,

is verboden, net al het nadrukken van en/of overnemen van het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

 • Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt (waaronder mede te verstaan de eventuele pendelbussen die worden ingezet om de Bezoeker te vervoeren naar de toegangspoort van het Evenement) en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. De Organisatie kan in dit verband dan ook niet aansprakelijk gehouden worden, tenzij er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de Organisatie. In het geval dat de Organisatie toch aansprakelijk gehouden kan

worden, is haar eventuele aansprakelijkheid steeds beperkt tot EUR 50,000 voor schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de Bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere Bezoekers, handelingen van de Organisatie, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, zoals onder meer standhouders. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Organisatie geeft de Bezoekers het advies om het

gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een

ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

 1. De Organisatie streeft ernaar dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade die daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan.
 2. De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan deze algemene voorwaarden voor bezoekers en eventuele andere voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en

aanwijzingen van de Organisatie, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de exploitant(en) van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het beveiligingspersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod kan de Bezoeker verwijderd worden van het Evenement. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het Evenemententerrein.

 1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiesten, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de Organisatie het recht het Evenement te verplaatsen naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verplaatsen of annulering. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement zal de Organisatie hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.
 2. Uitsluitend in geval van annulering zal de Organisatie het entreegeld (maar niet de administratiekosten) aan de Bezoeker op zijn verzoek terugbetalen. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op een aan de door de Organisatie (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.
 3. De Organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding van de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk

afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over van de Organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

 1. Het is de Bezoeker verboden te roken op een Evenement dat binnen plaatsvindt. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. De Organisatie spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op terugbetaling van het toegangsgeld of enige andere vergoeding. Bij overtreding van het rookverbod is de Organisatie gerechtigd de Bezoeker van het Evenement te verwijderen. Eventuele boetes die aan de Organisatie worden opgelegd als gevolg van de overtreding van het rookverbod door Bezoeker zullen op de Bezoeker worden verhaald.
 2. Op het Evenement kan uitsluitend betaald worden met pinpas, creditcard of pre-paid card.
 3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.